Hey, maak je geen zorgen, geniet van je film

Wij geven om onze gasten

Algemene voorwaarden van

Corendon Cinema

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bioscoopbezoeken bij de Corendon Hotels & Resorts Cinema, geëxploiteerd door Corendon Village Exploitatie B.V., statutair gevestigd aan de Schipholweg 275, 1171 PK te Badhoevedorp, met KvK-nummer 69005133 (hierna: ‘Corendon’).

Artikel 1. Tickets
1.1. De bezoeker dient te beschikken over een geldig toegangsbewijs voor de betreffende voorstelling.

1.2. De bezoeker dient zich tijdig te melden voor de ticketcontrole. Corendon heeft het recht een bezoeker de toegang tot de bioscoopzaal te weigeren indien deze zich meldt voor de voorstelling na de aangegeven tijd op het ticket. Gemaakte kosten kunnen niet op Corendon worden verhaald.

1.3. Het toegangsbewijs dient te allen tijde te kunnen worden ingezien door een medewerker van Corendon.

1.4. Kortingskaarten en vouchers dienen te worden overgelegd bij de controle van het ticket.

1.5. Een ticket kan niet worden geannuleerd of omgeruild.

1.6. De ticketverkoop aan de kassa en online stopt 15 minuten voor aanvang van de starttijd van de voorstelling.

Artikel 2. Gedragsregels Bezoekers
2.1. De bezoeker dient te allen tijde de instructies van de medewerkers van Corendon in acht te nemen en zich bewust te zijn van de aanwezige nooduitgangen.

2.2. Een medewerker van de bioscoop kan in bijzondere gevallen, zoals in verband met de veiligheid of het in acht nemen van deze algemene voorwaarden, inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage.

2.3. De bezoeker dient zich in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, de openbare orde, goede zeden en algemene regels van fatsoen te gedragen. Onder gedragingen in strijd met deze algemene voorwaarden wordt mede begrepen hinderlijk gedrag naar medebezoekers, hinderlijk gedrag binnen het Corendon hotel, het toebrengen van schade aan eigendommen van Corendon dan wel het toebrengen van materiële of immateriële schade aan medewerkers van Corendon.

Het is de bezoeker in het bijzonder niet toegestaan:

– Eigen consumpties (etenswaren en drinken) mee te nemen in de bioscoopzaal;

– In de bioscoop te roken;

– Goederen te koop aan te bieden;

– Huisdieren mee te nemen;

– Gevaarlijke en/of hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen;

– Opnameapparatuur, waaronder begrepen fotocamera’s, videocamera’s en overige filmapparatuur, dan wel telefoons of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop te gebruiken voor opnames van de voorstelling. Medewerkers van Corendon hebben het recht afgifte van deze apparatuur te vorderen en opnames te wissen;

– Het in dronken, aangeschoten dan wel andere toestand onder invloed van verdovende middelen bezoeken van de bioscoop;

– Een mobiele telefoon in de bioscoopzaal te gebruiken.

2.4. Corendon Hotels & Resorts Cinema behoudt zich het recht voor om een bezoeker de toegang te weigeren indien naar het redelijke oordeel van Corendon de bezoeker zich gedraagt in strijd met deze algemene voorwaarden. De bezoeker heeft in een zodanig geval geen recht op vergoeding van de gemaakte kosten en Corendon behoudt zich het recht voor de gemaakte kosten verband houdende met een dergelijk incident te verhalen op de bezoeker.

2.5. Corendon behoudt zich het recht voor om in het geval van toepasselijkheid van artikel 2.4 de bezoeker voor bepaalde tijd een bioscoopverbod op te leggen en alle schade (waaronder begrepen geleden verlies en gederfde winst) te verhalen op de bezoeker.

Artikel 3. Kijkwijzer
3.1. Alle films bevatten een kijkwijzerindicatie. Voor sommige films geldt een leeftijdsgrens. Voor de voorwaarden en uitleg kunt u kijken op www.kijkwijzer.nl.

3.2. Bij voorstellingen met een leeftijdsgrens van 16 jaar geldt dat u zich moet kunnen legitimeren. Indien u geen legitimatie kunt tonen dan wel jonger dan 16 jaar bent, wordt u de toegang tot de bioscoop geweigerd. Medewerkers van Corendon hebben het recht de bezoeker hierop te wijzen en de toegang te weigeren. Tevens indien u wordt begeleid door een volwassene is de toegang onder de 16 in dat geval niet toegestaan.

3.3. Voor voorstellingen met een leeftijdsgrens van 12 jaar geldt dat u zich desgevraagd moet kunnen legitimeren.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor eigen rekening en risico.

4.2. Corendon is niet aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.3. Corendon is niet aansprakelijk voor directe schade geleden door de bezoeker, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Corendon is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De aansprakelijkheid van Corendon is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs. Indien Corendon voor de schade verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerde bedrag.

4.4. Corendon is niet aansprakelijk in geval van overmachtssituaties.

4.5. De bezoeker in aansprakelijk voor alle schade welke wordt toegebracht aan de eigendommen en medewerkers van Corendon.

Artikel 5. Privacy
5.1. Corendon is gerechtigd in de bioscoop beeld- en/of geluidsopnamen te maken. De bezoeker stemt in met het gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis. De bezoeker zal tevens geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis bij fotografie van evenementen.

5.2. Wanneer u een ticket boekt via onze website (www.corendonhotels.com), verwerken wij uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk voor onze privacyverklaring op: www.corendonhotels.com.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
6.1. Op de overeenkomst gesloten tussen u en Corendon Hotels en Resorts is Nederlands Recht van toepassing.

6.2. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

versie januari 2019